Nostre compromís

Nostre compromís

¿CONTRACTAR UN SERVEI DE AUSERVI? PER QUÈ?

En aquests últims anys la inseguretat ciutadana i els índexs de criminalitat s'han disparat, sent el país de la Unió Europea on s'ha produït el major increment de delinqüència. Aquesta situació ha creat un entorn més vulnerable amb problemes d'immigració, delinqüència juvenil, marginalitat i violència quotidiana.

La seguretat i el benestar del seu negoci o edifici és un dret i una necessitat bàsica per a Vostè, per això el 95% de les empreses es plantegen que algú vetlli per la seva seguretat.

SELECCIÓ DEL PERSONAL

Sens dubte la qualitat del servei de Auservi ve precedida per l'adequada selecció del personal que ho exerceix. Els tècnics de la nostra empresa realitzen una anàlisi de les posicions a cobrir, i valorar les capacitats i aptituds necessàries per a garantir l'assignació del personal més adequat per a cada servei.

Tots els Vigilants de Seguretat de Auservi Group tenen la qualificació necessària exigida per la legislació vigent i segueixen un procés de formació contínua tutelada per la nostra empresa.

El departament de Personal realitza la supervisió d'aquests vigilants, controlant en tot moment la seva disponibilitat, qualificació i aptitud. Tot el personal operatiu és sotmès a exàmens d'aptitud tècnica, física i psicològica.

FORMACIÓ

Auservi Group garanteix la formació inicial, així com la formació contínua obligatòria que exigeix ​​el Reglament de seguretat privada, en l'Article 56 i Article 57 (Modificat pel Reial Decret 1123/2001, de 19 d'octubre)

No obstant això, en el marc de la nostra política, formem al nostre personal tant en les matèries de la pròpia seguretat integral, com a factors de qualitat i atenció al client i en elements que requereixen una adaptació de les ordres de lloc a un servei de seguretat concret.

En l'apartat pràctic s'inclouen dos exercicis de tir anuals que són organitzats per la Guàrdia Civil semestralment al Camp de Tir corresponent.

Prèviament el personal operatiu ha rebut la formació inicial que inclou les àrees: jurídica, tecnicoprofessional, instrumental, soci-professional i d'educació física, i es constata mitjançant un títol necessari per exercir, expedit pel Ministeri de l'Interior i del que tot nostre personal disposa.

Així mateix, s'imparteix també, a tot el personal, un curs inicial de prevenció de riscos laborals, de caràcter obligatori, amb un contingut mínim de cinc hores.

Contacte

C/ Calle Escipión, 36-38 bajos – 08023 Barcelona
auservi@auservigroup.com
93 418 91 57
678 63 24 28

Empreses col·laboradors
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: rgpd@auservigroup.com

Copyright © 2020 Auservi Group. Tots els drets reservats.